Portfolio Tag: outdoor eduvation

Мобинг и емпатия за учители

Тренингът за учители на тема "Мобинг и емпатия"  има за цел да представи основните принципи и механизми, чрез които действа Мобингът като явление в социален аспект и методите от преживелищната педаготика за преодоляването му,  свързани най-вече с емпатията като умение. Сред основните акценти са:  Разпознаване и назоваване на Мобинга Създаване на ангажираност по темата –…
Read more

Тренинг за учители по ПП

Тренингът за учители по преживелищна педагогика има за цел да представи основните принципи и механизми, чрез които действа ученето чрез преживяване и възможностите, които то предоставя за обогатяване на учебния процес, за допълване на формите на неформално учене, за преодоляване на различни конфликтни ситуации и за допринасяне на личностното развитие на учениците. Основни акценти са:…
Read more